גילוי נאות

גילוי נאות

בהתאם לסעיף 16א(א)(2) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, תשנ”ה – 1995 (להלן: “חוק הייעוץ”)

פוקוס בית השקעות בע“מ הינה בעלת רישיון מנהל תיקים, עוסקת בניהול תיקי השקעות, שיווק השקעות ובניהול השקעות חיצוני לקרנות נאמנות (מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ) ואינה עוסקת בייעוץ השקעות, כהגדרת מונחים אלה בחוק הייעוץ.

חברתנו הינה בעלת זיקה לנכסים הפיננסים שהונפקו או שמנוהלים על ידי (להלן: “הזיקה"):

  • איילון קרנות נאמנות בע”מ;

מידע עדכני אודות הקרנות ניתן לראות באתר ההפצה של הרשות ניירות ערך שכתובתו .www.magna.isa.gov.il

הזיקה הינה לאור היות נכסים פיננסיים אלה מנוהלים, ו/או משווקים על-ידי חברתנו או על יד חברות הקשורות לחברתנו, וכן הואיל וחברתנו ו/או חברות קשורות לחברתנו עשויות לקבל טובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה בנכסים הפיננסיים האמורים או בקשר עם המשך החזקתם ו/או בקשר עם ניהולם.

חברתנו עשויה להעדיף נכסים פיננסיים שיש לה זיקה אליהם על פני נכסים פיננסיים אחרים שאין לחברתנו זיקה אליהם, הדומים מבחינת התאמתם ללקוח, ובלבד שעמדה בכל דרישות הגילוי כלפי הלקוח. זיקה של חברתינו לקרנות הנ“ל לא תיחשב כניגוד עניינים בינה לבין הלקוח.

אין מנהל הקרן מתחייב להשיג תשואה כלשהי לרבות תשואה עודפת.

אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות בעל רישיון עפ"י דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. אין באמור לעיל כדי להוות הצעה לרכישת יחידות בקרנות. רכישת היחידות בקרנות היא רק בהסתמך על תשקיפי הקרנות בתוקף מועד הרכישה והדיווחים המיידים.

מנהל הקרן הינו איילון קרנות נאמנות בע"מ. מנהל ההשקעות החיצוני – פוקוס בית השקעות בע"מ.

דילוג לתוכן